Wprowadzone przez

Siedziba działalności gospodarczej podatnika oraz stałe miejsce prowadzenia działalności podatnika a zwrot VAT z zagranicy

Jednym z warunków umożliwiającym podatnikom VAT (niebędących osobami fizycznymi) wystąpienie o zwrot podatku od wartości dodanej zapłaconego w cenie nabywanych towarów lub usług zagranicą jest brak na terytorium państwa członkowskiego zwrotu siedziby działalności gospodarczej podatnika jak również stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z których dokonywano transakcji gospodarczych. Co istotne, warunek ten musi być spełniony w […]

Nie każdy podatek od wartości dodanej podlega zwrotowi

Co do zasady podstawą zwrotu VAT z innych państw członkowskich UE są faktury dokumentujące transakcje gospodarczej (sprzedaż towarów lub usług) na których został wykazany podatek należny od tychże transakcji. Po pierwsze, podatnik niemający siedziby w państwie członkowskim zwrotu musi dokonywać transakcji dających prawo do odliczenia w państwie członkowskim siedziby. Jeżeli zakupy podatnika są związane wyłącznie […]