Nie każdy podatek od wartości dodanej podlega zwrotowi

Co do zasady podstawą zwrotu VAT z innych państw członkowskich UE są faktury dokumentujące transakcje gospodarczej (sprzedaż towarów lub usług) na których został wykazany podatek należny od tychże transakcji.

Po pierwsze, podatnik niemający siedziby w państwie członkowskim zwrotu musi dokonywać transakcji dających prawo do odliczenia w państwie członkowskim siedziby. Jeżeli zakupy podatnika są związane wyłącznie z czynnościami zwolnionymi z podatku VAT (nawet jeżeli podatnik jest formalnie zarejestrowany jako podatnik VAT czynny), wówczas faktury dokumentujące takie transakcje nie mogą stanowić podstawy do zwrotu.

Inaczej jest natomiast w przypadku, gdy działalność podatnika ma charakter mieszany (tj. dokonuje transakcji dających prawo do odliczenia, jak i niedających prawa do odliczenia) i równocześnie nie można jednoznacznie przyporządkować dokonywanych zakupów w innych krajach do danego rodzaju działalności. Wówczas przedmiotem zwrotu przez państwo członkowskie zwrotu może być jedynie ta część VAT podlegającego zwrotowi, która odpowiada pierwszemu rodzajowi transakcji. Oczywiście znajdą tu zastosowanie przede wszystkim przepisy dotyczące rozliczania podatku VAT na zasadzie tzw. współczynnika sprzedaży.

Poza wykazaniem związku dokonywanych zakupów z działalnością opodatkowaną kluczową kwestią jest również to aby wykazany na fakturze podatek od wartości dodanej był zafakturowany prawidłowo.

W przypadku bowiem gdy zagraniczny sprzedawca w sposób błędny rozpoznał u siebie obowiązek podatkowy i wykazał podatek, który w świetle lokalnych przepisów podatkowych nie jest podatkiem należnym, nabywca nie będzie mieć prawa do zwrotu takiego podatku. Co więcej zagraniczna administracja podatkowa w przypadku wykorzystania takich faktur przez podatników może uznać za próbę wyłudzenia podatku, co w konsekwencji może oznaczać dla podatnika problemy nawet natury karnej.

Trzeba pamiętać o tym, iż podatek od wartości dodanej w każdym z krajów członkowskich UE stanowi główne źródło finansowania budżetu. Dlatego też w procesie jego zwrotu organy administracji skarbowej weryfikują każdy przedkładany dokument zarówno pod względem formalnym jak i materialnym.